МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ ВАШАТА ПОРЪЧКА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЯХ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И НЕ ПОДАВАЙТЕ ПОРЪЧКА. ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ПОДАВАНЕТО НА ПОРЪЧКА ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ НАПЪЛНО ЗАПОЗНАТИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЧЕ ГИ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО

Обхват на приложение

Тези “Правила и условия за покупка”, заедно с “Правилата за ползване” и “Сигурност на транзакциите” се прилагат за всяка продажба на продукти или услуги (оттук нататък наричани накратко “Продуктите или Услугите”), извършена а) от дружеството “СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ЕМ ЕФ ЕЙ” ЕООД с отличително наименование “Смарт Мениджмънт” (“Smart Management”) с ДДС номер: (BG) 207310797, разположено на адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 207310797, с адрес за контакт: [email protected], телефонна линия за обслужване на клиенти на онлайн магазина: (00359) 2439 0704 (оттук нататък наричано накратко “ДРУЖЕСТВОТО”), чрез неговия онлайн магазин smartmanagement.bg (оттук нататък наричан накратко “Онлайн магазина”) и представляват цялостното обвързващо споразумение между ДРУЖЕСТВОТО и неговите клиенти.

А) Покупки от smartmanagement.bg
1. Регистриране или влизане в профила
От съображения за сигурност на транзакцията, Потребителят на онлайн магазина (оттук нататък наричан накратко “Потребителят” или “Клиентът”) може да се регистрира в онлайн магазина, преди да започне процеса за подаване на поръчка. За регистрацията или свързването на Потребителя с онлайн магазина се изискват неговите три имена, пощенски адрес, телефон за връзка и имейл. Тази информация остава строго поверителна. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да използва тези данни, за да изпраща актуализации относно нови продукти или оферти до клиентите или регистрираните потребители на онлайн магазина. Ако в даден момент Потребителят желае да анулира абонамента си за списъка с адреси/имейли, той може да го направи, като изпрати писмо по електронна поща до имейл адрес: [email protected], за да поиска изтриване или промяна на личните си данни..

2. Подаване и приемане на поръчки
2.1 Подаване на онлайн поръчка – Предложение за закупуване на стоки
Поръчката за продукти и/или услуги се извършва чрез попълване и изпращане на Специалния формуляр за поръчка, наличен в онлайн магазина. Преди подаване на поръчката (финализиране на онлайн поръчката – чекаут) Клиентът се запознава чрез специален линк с условията за продажба на продуктите и/или услугите, които желае да придобие, след което поставя отметка на съответната икона (индикатор) “Прочетох и приемам Правилата и условията за покупка”. Извършвайки тази отметка Клиентът изрично и безусловно декларира, че преди подаване на своята поръчка е получил следната информация по ясен и разбираем начин:
i. Основните характеристики на поръчаните продукти и/или услуги, описани на страниците на онлайн магазина. Клиентът трябва да провери всяка съответна характеристика, преди да подаде своята поръчка, за да не остане каквото и да е съмнение относно характеристиките и свойствата на поръчаните продукти и/или услуги. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност в случай, че Клиентът не е бил надлежно информиран за горепосоченото.
ii. Име, адрес, телефонен номер, номер на факс и имейл адрес на ДРУЖЕСТВОТО и на доставчика на поръчаните продукти и/или услуги.
iii. Общата цена на продуктите и/или услугите, съдържащи се в поръчката, включително ДДС, всякакви други такси и всички допълнителни начисления за транспорт, доставка или пощенски разходи, както и всякакви други разноски. Когато тези начисления не могат да бъдат разумно изчислени предварително, фактът, че може да са необходими такива допълнителни начисления, се съобщава на Клиента в текста на поръчката (формуляра за поръчка) и Клиентът трябва да е запознат с тях, преди да подаде поръчката. Допълнителните начисления или другите разходи, които не са били известни на Клиента преди подаване на поръчката или в случай, че не могат да бъдат изчислени по време на поръчката и не са били съобщени на Клиента по телефона преди потвърждението за получаване на поръчката, не се поемат от Клиента без предварителното му изрично съгласие. По-специално, посочените цени на продуктите и/или услугите, както са обявени в онлайн магазина, са нетни цени, без ДДС. Крайната цена, включваща ДДС и всякакви други начисления, се отразява при завършване на поръчката и непосредствено преди плащането. Гореуказаните цени на всеки продукт и/или услуга в онлайн магазина не включват транспортните разходи, които се калкулират в текста на поръчката въз основа на избрания метод и място на доставка.
iv. Разходите за използване на средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато са изчислени на база такса, различна от основните фактури.
v. Начинът за плащане, доставка, изпълнение, а също така и крайния срок, в който ДРУЖЕСТВОТО се задължава да достави стоките или да предостави услугите.
vi. Всяко възможно ограничение, свързано с доставката и начина на плащане.
vii. Условията, изключенията, крайния срок и процедурите за упражняване на правото на отказ, както и задължението за таксуване на Клиента с преките разходи за връщане на стоките до ДРУЖЕСТВОТО в случай на отказ.
viii. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, след като е използвал услугата, той ще трябва да заплати разумна такса на ДРУЖЕСТВОТО за покриване на направените разходи.
ix. Когато по закон не е предвидено право на отказ, информацията, че Клиентът няма да има право на отказ или, когато е приложимо, обстоятелствата, при които Клиентът губи правото си на отказ.
x. Наличието на отговорност на ДРУЖЕСТВОТО за действителни дефекти и липса на договорени качества/свойства съгласно Гражданския кодекс.
xi. Когато е приложимо, съществуването и условията за предоставяне на услугите за следпродажбена поддръжка на Клиента, следпродажбено обслужване и търговски гаранции.
xii. Срока на действие на договора, когато е приложимо, или, ако договорът е с неопределен срок на действие или автоматично удължаване, условията за прекратяването му.
xiii. Когато е приложимо, минималния срок на действие на задълженията на клиента съгласно договора.
xiv. Когато е приложимо, наличието и условията на паричния депозит или другите финансови гаранции (като например: авансово плащане на цената в случай на предварителна поръчка и други), които трябва да бъдат заплатени или предоставени от Клиента, винаги когато ДРУЖЕСТВОТО поиска това.
xv. Когато е приложимо, всяка стандартна оперативна съвместимост на цифрово съдържание с хардуер и софтуер, за която ДРУЖЕСТВОТО знае или обосновано може да се очаква да знае.
xvi. Когато е приложимо, възможността за прибягване до механизъм за извънсъдебни процедури за уреждане на спорове и обезщетение на потребителя, който механизъм е задължителен по отношение на ДРУЖЕСТВОТО, както и начините за достъп до него.
xvii. Задължението за плащане при подаване на поръчката.
Изпращането на поръчката до ДРУЖЕСТВОТО представлява предложение за закупуване на поръчаните стоки и декларация за приемане на всички начисления, описани в поръчката. Ако няма уведомление или приемане, Клиентът има право получи възстановяване на това плащане.

2.2 Потвърждение за получаване на електронната поръчка – Подготовка на продажбата
Поръчката не е обвързваща за ДРУЖЕСТВОТО, преди Клиентът да получи потвърждението за приемане на поръчката от ДРУЖЕСТВОТО, както е описано долу.
Поръчката се счита за получена от ДРУЖЕСТВОТО от момента, в който Клиентът получи съответна актуализация на статуса на поръчката с обозначение “Потвърждение за въвеждане на поръчката”. Актуализациите на статуса на поръчката се показват на екрана на Потребителя и се изпращат по електронна поща до имейл адреса за контакт, регистриран от Потребителя/Клиента. Статусът на поръчката се актуализира постоянно, както и когато настъпят промени в хода на управление на поръчката. Клиентът трябва да проверява “Потвърждение за въвеждане на поръчката” и незабавно да информира ДРУЖЕСТВОТО (най-късно до 2 часа от момента на получаване на електронното уведомление с обозначение “Въвеждане на поръчката”) в писмен вид за всяка грешка, като в противен случай данните, посочени в “Потвърждение за въвеждане на поръчката” ще бъдат приложени към Договора за продажба.

При обработката на всяка регистрирана поръчка се потвърждава наличността на продуктите в нея. В случай, че наличността или времето за доставка се различават от тези, посочени на страницата с продукта, Клиентът ще получи уведомление за това. По-специално, ДРУЖЕСТВОТО ще потвърди приемането на поръчката по имейл, ако то провери наличността на продукта и липсата на грешки в онлайн магазина относно ценообразуването или цената на продуктите, техните характеристики и други. Гореуказаният имейл ще потвърди изрично съдържанието на поръчката, общата ѝ цена и очакваното време за доставката ѝ, които вече са били известни на Клиента преди подаването на поръчката. Поръчката се счита за обвързваща, а продажбата се приема за приключена и поражда права за евентуални претенции за страните по договора (Клиент – ДРУЖЕСТВО) единствено, когато е изпратено и получено гореуказаното електронно съобщение с обозначението “Вашата поръчка е изпратена” или “Вашата поръчка е готова за получаване”.
Статусът на поръчката се актуализира непрекъснато, както и когато настъпят промени в хода на управление на поръчката на клиента. Клиентът е длъжен да проверява статуса на поръчката и незабавно да информира ДРУЖЕСТВОТО в писмен вид за грешки в нея, като в противен случай данните, посочени в Потвърждението за получаване на поръчката, ще бъдат приложени към договора за продажба.

Клиентът също така има възможност да бъде информиран за хода на изпълнение на поръчката и по телефон (тел.: +359 2439 0704, или като изпрати писмо по електронна поща до имейл адрес: [email protected]) или по електронен път, като влезе в своя профил чрез въвеждане на данните си в полетата за потребителско име и парола и избиране на “Проследяване на поръчки”.

Ограничение на отговорността: При условие, че е действало добросъвестно и съгласно принципите на почтените търговски практики, ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да приеме поръчка и да сключи продажба на продукти и/или услуги, които поради печатна или компютърна грешка са били публикувани в онлайн магазина с неправилна цена, т.е. с цена по-ниска или по-висока от текущата цена за въпросния период. В случай, че в дадена поръчка се установи такава грешка в цената единствено при част от поръчаните продукти, то поръчката се счита за валидна и се изпълнява нормално за останалите продукти и се приема за незавършена за продуктите, в които е открита грешката, освен ако артикулите в поръчката са свързани, трябва да се използват като един комплект и да работят като цяло помежду си, и Клиентът декларира, че частичното изпълнение на поръчката не удовлетворява неговите нужди или интереси, в който случай ДРУЖЕСТВОТО трябва да отмени цялата поръчка.
В случай на неправилно изпращане на непоръчани продукти или услуги, то тяхното получаване без изказване на резерви или без уведомяване на ДРУЖЕСТВОТО и връщане на продуктите не може да се счита за съгласие, приемане или заявление за желание за закупуването им. Ако ДРУЖЕСТВОТО поиска връщането им и Клиентът се забави с връщането на тези продукти за период от повече от седем (7) календарни дни, то този отказ представлява заявление за желание за закупуване на артикулите и поръчката се счита за потвърдена, а клиентът трябва да заплати тяхната стойност.

3. Наличност на продуктите
Клиентът се информира за наличността на продуктите чрез обозначения, публикувани на страницата на всеки продукт или услуга в онлайн магазина. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да информира клиентите в случай на липса на наличност на продукти в момента на поръчката. В такъв случай ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да не приеме конкретната поръчка и съответно да не сключи продажбата. Всички плащания ще бъдат върнати на Клиента без неоправдано забавяне, по същия начин, по който Клиентът е избрал да заплати за поръчката.

Конкретни случаи на наличност са следните:
При поискване: Продуктът ще бъде потърсен при доставчик на ДРУЖЕСТВОТО и Клиентът ще получи информация относно наличността му в рамките на 3-5 работни дни от подаване на поръчката. В този случай може да бъде поискано авансово плащане на част от цената или пълно плащане в зависимост от естеството на артикула.
Предварителна поръчка: Продуктът не е наличен в склада на доставчика, но може да бъде поръчан с очаквано време за доставка. В този случай, преди извършване на поръчката, очакваният час на пристигане на продукта се съобщава на Клиента. Потвърждението за получаване на предварителната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО е единствено потвърждение, че поръчката е получена с посоченото съдържание и в никакъв случай не представлява приемане на поръчката или споразумение за условията за продажба. В този случай може да бъде поискано авансово плащане на част от цената или пълно плащане в зависимост от естеството на артикула.
Временно изчерпан: Продуктът е изчерпан или е премахнат от продуктовия асортимент или не се очаква да бъде получен веднага.
Уеб оферта и Супер оферта или Сделка: Цените на тези продукти са валидни до изчерпване на количествата. При тези продукти съществува строг ред на приоритет при изпълнение на поръчките.
В зависимост от обстоятелствата, ДРУЖЕСТВОТО съобщава всеки път на Клиента очакваното време за доставка на поръчания продукт. Във всеки случай ДРУЖЕСТВОТО се задължава да достави поръчания продукт в срок от 10 дни след потвърждението за получаване на поръчката. Въпреки това, ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да информира Клиента при последващо настъпване на причини, които правят продукта неналичен или за възможния (нов) срок на доставка, в случай че съществуват причини за забавяне на доставката. В този случай, ако прецени, че забавянето прави транзакцията неизгодна за него, Клиентът има правото едностранно да анулира поръчката, като изпрати имейл до: [email protected]. Ако поръчката бъде анулирана и по този начин договорът за продажба бъде прекратен, ДРУЖЕСТВОТО трябва да възстанови без необосновано забавяне всички парични средства, заплатени от Клиента.
Липса на наличност за част от поръчката: ко липсата на наличност се отнася само за част от поръчаните продукти, то останалата част от поръчката ще бъде изпълнена нормално, освен ако продуктите от поръчката са свързани и ще се използват като едно цяло и Клиентът декларира, че частичното изпълнение на поръчката не удовлетворява неговите нужди или интереси, в който случай ДРУЖЕСТВОТО анулира цялата поръчка.

4. Доставка на поръчката
4.1. Място на доставка
Ако Клиентът е избрал да заплати поръчката си с кредитна или дебитна карта, то при получаване на Продукта от партньорската куриерска компания Клиентът трябва да представи кредитната карта, с която е направил покупката, заедно с документ за самоличност.
Доставка на място, посочено от Клиента: В случай, че продуктът се изпраща до избрано от Клиента място, продуктът се доставя на куриерска компания-външен партньор и Клиентът се уведомява по електронен път, че продуктът е готов за изпращане. Разходите за доставка се изчисляват въз основа на поръчката на клиента. Всяко неправилно въвеждане от страна на Клиента и следователно неправилно изчисляване на разходите за доставка се поема от Клиента, а не от ДРУЖЕСТВОТО. Необходимо е да се отбележи, че Клиентът може да избере да организира доставката на продуктите със собствени средства и за своя сметка, но в този случай продуктите се транспортират от Клиента на свой собствен риск. За да получи поръчката, Клиентът трябва да покаже на куриерската компания-външен партньор потвърждението на поръчката (код на поръчката) и известието за изпращане, както и официален документ за самоличност (като например: лична карта или паспорт). Ако Клиентът желае да упълномощи трето лице да получи поръчката му, то тогава упълномощеното лице-трета страна трябва да представи специално пълномощно за получаване на конкретната поръчка, законно заверено от Център за обслужване на граждани, полицията или друг орган, както и официален документ, необходим за проверка на самоличността (лична карта, паспорт и други). След получаване на продуктите, рискът се прехвърля към Клиента, като последният при получаване трябва да провери получените продукти, тъй като със своя подпис в момента на получаване Клиентът потвърждава, че е получил коректно поръчаните от него продукти. Ако Клиентът не получи продукта след получаване на уведомлението за изпращане и въпреки съответното уведомление от куриера, ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да се откаже от продажбата.
Разходи за доставка:езплатна доставка за поръчки над 500 лева. Във всеки друг случай разходите за доставка се изчисляват непосредствено преди завършване на поръчката въз основа на избора на метод и място на доставка, както и обема и теглото на продадените продукти.

4.2. Срок за доставка
Срокът за доставка на продаваните продукти и услуги е посочен в поръчката и зависи от наличността им, потвърждава се при приемане на поръчката от ДРУЖЕСТВОТО и е максимум 10 дни от момента на извършване на продажбата, освен ако изрично не е договорено друго между страните и потвърдено в писмен вид по електронна поща.
Непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства): ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за забавяне на изпълнението на поръчката (включително на доставката) поради обстоятелства, които не са възникнали по вина на ДРУЖЕСТВОТО или поради обстоятелства на непреодолима сила, и въз основа на което ДРУЖЕСТВОТО има правото на удължаване на срока за изпълнение на доставката. Илюстративните примери за такива обстоятелства могат да включват стачки, терористични актове, война, проблеми с доставчиците/транспорта/производството, колебания на обменните курсове, правителствени или законодателни актове и природни бедствия. Ако подобни инциденти продължат да действат за период, надвишаващ два (2) месеца, договорът за продажба може да бъде прекратен от всяка една от страните без изплащане на обезщетение. Ако Клиентът прецени, че вече не е заинтересован от изпълнението на поръчката, той има правото да прекрати договора за продажба, а ДРУЖЕСТВОТО се задължава да възстанови цената, както и всяка друга сума, заплатена по договора за продажба.

5. Начини за плащане / Сигурност на транзакциите
Клиентът може да заплати:
1) С използване на кредитна/дебитна карта чрез СИГУРНАТА СРЕДА на STRIPE. Stripe използва специална система за предотвратяване на измамите, като сигурността на вашите данни се гарантира от Stripe, без те да се съхраняват от нашата интернет страница. Stripe е сертифицирана в съответствие с най-високия възможен Стандарт за сигурност на данните в индустрията за разплащане с платежни карти (PCI), Доставчик на PCI услуги от ниво 1, и е обект на периодични одити от специализирана консултантска компания. Всички услуги на Stripe се предоставят чрез защитени връзки със сертификати за AES-256-битов SSL, SSAE18/SOC 1 тип 1 и тип 2, SSAE18/SOC 2 тип 1 и тип 2, PSD2 и Задълбочено установяване на идентичността на клиента (SCA). Stripe поддържа възможността за използване на 3D Защитена услуга (3D Secure service), допълнителна функция за сигурност за картите VISA и MasterCard, за извършване на плащането с помощта на допълнителен код. Повече информация относно сигурността на транзакциите може да бъде намерена тук. Можете да прегледате политиката за поверителност на Stripe тук.
2) С използване на кредитна/дебитна карта на “УниКредит Булбанк” и СИГУРНАТА СРЕДА на “БОРИКА”.
3) Чрез превод/депозит по банковата сметка с IBAN BG13UNCR70001525258973, поддържана в “УниКредит Булбанк” (UNCRBGSF).
Всички недоставени продукти остават собственост на ДРУЖЕСТВОТО до окончателното, пълно и цялостно заплащане на цената им на ДРУЖЕСТВОТО.

6. Право на отказ при договори от разстояние в Европейския съюз – Връщане на продукти съгласно Директива 2011/83/ЕС
Клиентът може лесно да върне продуктите, които е закупил от онлайн магазина, тъй като е променил решението си относно тях, в срок от четиринадесет (14) дни след получаването им. Клиентът може да изпрати продуктите за своя сметка до седалището на нашето Дружество на адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103.
Във всеки случай, за онлайн поръчки, при които Клиентът желае да се откаже от покупката и да върне продукта, той ТРЯБВА да влезе в интернет страницата и да попълни ФОРМУЛЯРА ЗА ВРЪЩАНЕ (вижте формуляра тук). По-специално, Клиентът има горепосоченото право да върне продукт, закупен от онлайн магазина, без да посочва причините за това, при следните условия:
(a) В рамките на период от четиринадесет (14) календарни дни от датата на сключване на договора за предоставяне на услуга (в случай на закупуване на услуги) или от доставката (в случай на закупуване на продукти), а в случай на няколко продукта, които са закупени от Клиента с една поръчка и са доставяни отделно от момента на получаване на последната, Клиентът има правото да се откаже от продажбата (оттук нататък наричано накратко “Отказ”).
(b) Такъв отказ е неоснователен и Клиентът трябва да върне продукта точно в идеалното състояние, в което го е получил. По-специално, върнатият продукт не трябва да е използван, трябва да е в идеално състояние (“като нов”), точно както преди продажбата му, в пълната му оригинална опаковка (кутия, найлон, дунапрен и други), която не трябва да има никакви разкъсвания или повреди/промени) и с цялото съдържание на оригиналната опаковка (листове с инструкции, допълнителни принадлежности и гаранции, свързващи кабели, инсталационен софтуер и други). Също така, за да може връщането на продукта да бъде прието, е необходимо да бъде представен оригиналният документ за покупка (касова бележка, фактура) от лицето, което първоначално е закупило продукта и чиито данни са вписани в документа за покупка.
(c) Връщането на артикула се приема единствено ако Клиентът е заплатил предварително сумата, начислена от ДРУЖЕСТВОТО за доставката на продукта до Клиента, и транспортните разходи за връщането му.
(d) Декларацията за отказ се извършва в писмена форма чрез попълване на съответния формуляр за отказ в интернет страницата (вижте формуляра тук), като ДРУЖЕСТВОТО се задължава да потвърди писмено получаването на декларацията за отказ веднага щом я получи.
(e) Клиентът е длъжен да върне продуктите в срок от четиринадесет (14) календарни дни след деня, в който е уведомил ДРУЖЕСТВОТО за своя отказ.
(f) След декларацията за отказ, ДРУЖЕСТВОТО се задължава да възстанови на Клиента получената цена. В случай, че Клиентът е заплатил с кредитна карта и ако ДРУЖЕСТВОТО е получила цената от Банката, то ДРУЖЕСТВОТО ще бъде длъжно да информира Банката за анулирането на транзакцията и Банката ще пристъпи към предвидените за това действия. След подаването на тази информация ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за времето и начина на извършване на възстановяването на сумата, които се регламентират от договора, сключен между банката-издател на картата и Клиента.
(g) Възстановяването на цената, дължима на Клиента поради неговия отказ, ще бъде извършено не по-късно от четиринадесет (14) работни дни от момента, в който ДРУЖЕСТВОТО бъде уведомено за отказа на Клиента, в зависимост от времето, необходимо на БАНКАТА за извършване на съответните действия.
(h) Разходите за доставката не подлежат на възстановяване.
(i) Клиентът е длъжен да обезщети БАНКАТА, ако е използвал стоките, по начин, различен от необходимите действия за установяване на естеството, характеристиките и функцията на стоките в периода до подаване на декларацията за отказ, като БАНКАТА има право да договори с Клиента своето обезщетение на нетна база. Ако отказът се отнася за предоставяни услуги, Клиентът трябва да заплати сума, пропорционална на услугите, предоставени до момента на подаване на декларацията за отказ. Ако Клиентът упражни правото си на отказ, всички свързани договори ще бъдат прекратени автоматично, без разходи за Клиента.
(j) Продукт, който е бил продаден с допълнителен подарък (като например: безплатна доставка), трябва да бъде върнат заедно с допълнителния подарък, като в противен случай стойността на подаръка ще бъде приспадната от възстановената сума.

7. Изключения от правото за отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС
Правото за отказ не се прилага:
• В случаите, в които цената на продуктите е заплатена в някой от физическите магазини на “Смарт Мениджмънт”, тъй като продажбата не се счита за извършена от разстояние.
• Всички продукти, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето (като например: слушалки, хендс-фри устройства и други) или поради хигиенни причини и които са били разпечатани след доставката.
• Продукти, които са били използвани и, например, са били персонализирани с регистрацията на устройството.
• Договори за услуги след пълното предоставяне на услугата, ако изпълнението ѝ е започнало с предварителното изрично съгласие на Клиента и с потвърждението от негова страна, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изцяло изпълнен от ДРУЖЕСТВОТО.
• В случаите на доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на Клиента и с потвърждението от негова страна, че по този начин той губи правото си на отказ.

8. Рекламации поради дефект или липса на договорено качество/свойство
Правото на отказ не важи за дефектни продукти или продукти с липса на договорено качество/свойство, които са покрити от съответните им гаранции.
8.1. Отговорност на продавача за действителни дефекти или липса на договорени свойства
В случай на отговорност на ДРУЖЕСТВОТО за действителни дефекти или липса на договорени свойства на продукта (“законова гаранция”), Клиентът има правото: а) да изиска, без да бъде таксуван за това, продуктът да бъде заменен с друг, освен ако това действие е невъзможно или изисква несъразмерно високи разходи; б) да поиска намаление на цената; или в) да се откаже от договора за продажба, освен в случай на незначителен действителен дефект. За да се счита, че дадено свойство отговаря на договора, то трябва да бъде договорено в писмен вид. Ако Клиентът избере корекция или замяна на продукта, ДРУЖЕСТВОТО трябва да извърши корекцията или замяната в разумен срок.
Горепосочените законови права на Клиента (AK 540) изтичат след период от две години за движими вещи.
Във всеки случай, в който Клиентът открие дефект, той може да се свърже с онлайн магазина, веднага след доставка в същия ден или на следващия работен ден, на тел. 00359 2439 0704 или по електронна поща до имейл адрес: [email protected]. Ако даден продукт бъде обявен за дефектен от Клиента, ДРУЖЕСТВОТО изрично си запазва правото за извършване на предварителна диагностика на продукта като дефектен от компетентни технически лица. ДРУЖЕСТВОТО може да изиска и видео представяне на продукта от КЛИЕНТА, с цел формиране на предварително становище относно неизправността му.
Ограничение на отговорността: ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от горепосочените задължения, ако е уведомило Клиента и следователно Клиентът е знаел за липсата на договорното качество или дефекта в продукта. Също така, ДРУЖЕСТВОТО не предоставя никаква гаранция, нито гарантира защита относно пригодността на продавания продукт за конкретна цел.

8.2. Отговорност и гаранция на доставчика
Новите дълготрайни продукти (“потребителски дълготрайни продукти”) трябва да бъдат придружени от писмена гаранция (“търговска гаранция”) от производителя на продукта или компанията, която е внесла продукта в ЕС, или компанията, която се приема за производител (“Доставчик”). Основните условия на търговската гаранция са следните:
(a) Доставчикът трябва да предостави на Клиента ясни и пълни инструкции в писмен вид, на английски език или с международно установени символи, за безопасната употреба, запазването, поддръжката и цялостното използване на продукта, както и информация за рисковете, свързани с употребата и съхранението му. Гаранцията трябва да включва, в прост, четлив и разбираем текст на английски език, най-малко пълното име и адреса на компанията, предоставяща гаранцията, продукта, за който се отнася гаранцията, нейното точно съдържание, нейния срок на действие и териториалния обхват на валидността ѝ. Гаранцията трябва да отговаря на правилата за добросъвестност и да не бъде засегната от прекомерни клаузи за случаи на изключения. Срокът на действие на гаранцията трябва да бъде разумен по отношение на времето, през което се очаква тези продукти да останат технологично актуални, ако това време е по-кратко от техния вероятен живот.
(b) Ако в продукта се появи дефект по време на срока на валидност на гаранцията му и Доставчикът откаже да извърши или забави ремонта извън времето, необходимо за това, Клиентът има правото да поиска замяна на продукта с нов продукт със същите характеристики и качество или, ако първоначално закупеният продукт не е ремонтиран, да поиска оттегляне на гаранцията. Ако необходимото време за ремонт надвишава петнадесет (15) работни дни, Клиентът има правото да поиска временна замяна на продукта за срока на ремонта. Нарушаването на задълженията на Доставчика не засяга валидността на гаранцията, на която Клиентът може да се позове и да изиска от Доставчика да спази.
(c) В допълнение към гаранцията, Доставчикът на нови дълготрайни потребителски стоки трябва да гарантира, че на потребителите се предоставят текущи технически услуги за поддръжката и ремонта на стоките за период от време, равен на техния вероятен живот. Продуктите, предоставени от ДРУЖЕСТВОТО, се придружават от писмени инструкции за употреба и писмена гаранция с разумен срок на английски език. Формулярът за гаранцията винаги включва пълното име и адрес на производителя, продукта, за който се отнася гаранцията, нейното точно съдържание, нейния срок на действие, нейния териториален обхват и правата, предоставяни от приложимото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО, доколкото действа в качеството си на Доставчик съгласно горепосоченото, включва в своите дълготрайни продукти условията за тяхната безопасна употреба и поддръжка, които Клиентът трябва да спазва. Гаранцията на всеки дълготраен потребителски продукт има срок на действие от датата на закупуването му, според производителя, и позволява безплатно отстраняване на проблема, при спазване на условието, че: а) е налична търговската гаранция и доказателството за закупуване на устройството, б) фиксираните данни на устройството (сериен номер) не са били променяни, и в) повредата не е изключена от гаранцията съгласно гаранционния формуляр на производителя.

9. Лични данни
Клиентът попълва личната си информация (като например: три име, имейл адрес, телефонен номер) в Специалния формуляр за поръчка, наличен в онлайн магазина “Get it”, за да изпрати на ДРУЖЕСТВОТО (наричано също и “нас” или “наш”) поръчката за продукти и/или услуги. ДРУЖЕСТВОТО, в качеството си на Администратор на данни, събира информацията, абсолютно необходима за обработката на горепосочените транзакции, която е регистрирана от Клиента („лични данни“ или „Данни“). Данните на Клиента се съхраняват от ДРУЖЕСТВОТО за периода от време, необходим за изпълнение на договора за продажба с Клиента и във всеки случай за период не по-дълъг от пет години от прекратяването или изтичането на този договор, както е определено от закона за ограничаване на всякакви искове и за целите на обезщетенията. Данъчните данни и тези, които се изискват за целите на контрола от надзорните органи, ще се съхраняват, както е определено от приложимото законодателство. След изтичане на съответните периоди на съхранение, Данните ще бъдат унищожени по сигурен начин, при условие че тяхното съхранение вече не е необходимо за изпълнение на горепосочените цели или за изпълнение на оперативните, данъчни или счетоводни изисквания на ДРУЖЕСТВОТО или за защита на неговите права пред съд или държавен орган. Достъп до Данните на Клиента се предоставя на абсолютно необходимия персонал на ДРУЖЕСТВОТО, който е обвързан със задължение за опазване на поверителността, и на дружествата, които си сътрудничат с нас и които обработват Данните в качеството си на Обработващи данни от наше име и в съответствие с нашите инструкции. За повече информация относно обработката на вашите лични данни и за упражняването на вашите права, моля да прочетете нашата Политика за поверителност.

10. Заключителни разпоредби
Договорите, сключвани чрез онлайн магазина, се регламентират от европейското и българското законодателство, в частност от законодателството, уреждащо въпросите, свързани с електронната търговия, продажбите от разстояние и защитата на потребителите. Интернет страницата е създадена и се контролира от ДРУЖЕСТВОТО в град София и по-специално на адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103, като използването ѝ се регламентира и тълкува съгласно българското законодателство. Ако Потребителят избере да получи достъп до интернет страницата от друга държава, отговорност на Потребителя е да спазва законодателството на въпросната държава.
Всеки спор, произтичащ от договорните отношения между ДРУЖЕСТВОТО и Клиента, ще бъде разрешаван от компетентните районни съдилища в гр. София, България.

В съответствие с Директива 2013/11/ЕО възможността за електронно разрешаване на потребителски спорове чрез процедурата за алтернативно разрешаване на спорове вече е предвидена в целия Европейски съюз. Ако Клиентът има проблем с покупка, извършена в Онлайн магазина и пребивава в ЕС, той може да използва следната интернет страница: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show, за да извърши извънсъдебно уреждане на спора.
Подчертава се, че защитата, предоставена от разпоредбите на закона относно договорите, сключвани от разстояние, както и от настоящите условия, се прилага единствено за транзакции с физически лица, които ги сключват на основания, непопадащи в обхвата на тяхната търговска, икономическа, стопанска или свободна професионална дейност.
Ако някоя част от договора за продажба, сключен съгласно настоящите правила и условия, бъде счетена за невалидна или неприложима със съдебно решение, то незасегнатата част от договора ще остане в сила. ДРУЖЕСТВОТО може да сключи споразумение за делегиране на неговите задължения на подходяща трета страна. Клиентът няма правото да възлага или прехвърля своите права или задължения.
Всички уведомления трябва да бъдат извършени в писмен вид (връчени на ръка, по имейл или с препоръчана поща, която ще се счита за доставена 48 часа след изпращането ѝ).