МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, МОЛЯ, НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА РАЗГЛЕЖДАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ НАПЪЛНО ЗАПОЗНАТИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЧЕ ГИ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО.

Април 2024 г.

Добре дошли в интернет страницата на нашето дружество. smartmanagement.bg е онлайн магазина за продажби и услуги (оттук нататък наричан накратко “онлайн магазинът”) на дружеството “СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ЕМ ЕФ ЕЙ” ЕООД с отличително наименование “Смарт Мениджмънт” (“Smart Management”) с ДДС номер: (BG) 207310797, разположено на адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 207310797, с адрес за контакт: [email protected], телефонна линия за обслужване на клиенти на онлайн магазина: (00359) 2439 0704 (оттук нататък наричано накратко “ДРУЖЕСТВОТО”).

Следните правила и условия обхващат, без изключение, всяка продажба на продукти и/или услуги чрез онлайн магазина на ДРУЖЕСТВОТО, разположен на интернет страницата: www.smartmanagement.bg (оттук нататък наричана накратко “Интернет страницата”). Всякакви други Правила и условия са изрично изключени. Приема се, че всеки Потребител, който посещава и извършва транзакции или използва услугите на онлайн магазина (оттук нататък наричан накратко съответно “Клиент” или “Потребител”), се съгласява и безусловно приема изложените тук условия, без изключение. Ако Потребителят не е съгласен с тези условия, той трябва да не използва онлайн магазина и да не извършва каквито и да е транзакции с него. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя условията за ползване по всяко едно време.

1. Информация и продукти
ДРУЖЕСТВОТО е поело задължението да гарантира достоверността, точността и изчерпателността на информацията, предоставена в онлайн магазина. Тази информация включва идентичността и данните на ДРУЖЕСТВОТО и на неговите доставчици, а също така и на основните характеристики на продуктите или услугите, предлагани чрез онлайн магазина. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото и не носи отговорност за каквито и да е технически или типографски грешки, допуснати по погрешка, недоглеждане или поради непреодолима сила и които ДРУЖЕСТВОТО приема да коригира, ако такива му станат известни.

2. Ограничение на отговорността
– ДРУЖЕСТВОТО спазва изцяло разпоредбите на Гражданския кодекс по отношение на продажбите и разпоредбите на Законодателството за защита на потребителите на България и на Европейския съюз, с внесените в тях промени, и във вида, който е в сила към дадения момент.
– В контекста на своите транзакции, извършвани чрез онлайн магазина, ДРУЖЕСТВОТО информира Клиента всеки път, въз основа на съхраняваните данни, относно наличността или липсата на наличност на продуктите, като в нито един случай то не може да гарантира такава. Във всеки случай ДРУЖЕСТВОТО се задължава да информира навреме Клиента за липсата на наличност, като в този случай то не носи никаква допълнителна отговорност.
– ДРУЖЕСТВОТО се стреми да предоставя висококачествени услуги всеки ден. Действайки добросъвестно, ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност и няма задължения, свързани с каквито и да е грешки в характеристиките, снимките и цените на продуктите, посочени на интернет страницата, и не може да гарантира, че няма да има грешки по каквато и да е причина при въвеждане и/или актуализиране на характеристиките и/или цената на даден продукт.
– ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неупълномощена намеса, извършена от трети страни в продукти и/или услуги и/или информация, достъпни чрез онлайн магазина.
– ДРУЖЕСТВОТО не декларира по никакъв начин, че информацията, съдържаща се в документите и обявленията, публикувани на този сървър, е подходяща за каквато и да е цел. Всеки такъв документ и свързаните с него графики се предоставят непроменени без никаква гаранция.
– ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за щети и неимуществени вреди, произтичащи от невъзможността да се предоставят услуги за поддръжка.
– ДРУЖЕСТВОТО полага всички усилия, за да предостави висококачествени услуги, но не може да гарантира, че няма да има прекъсвания или грешки.

3. Отговорност на потребителя
Всеки Потребител е свободен да използва интернет страницата в съответствие със закона и добрите нрави. Потребителят носи единствената отговорност за съдържанието на транзакциите. ДРУЖЕСТВОТО не извършва никакви корекции или намеса в данните, предадени от Потребителя. Потребителят трябва да попълни правилно и точно следните полета: трите си имена, адрес, съобщение и други в онлайн формите за контакт. Използването на интернет страницата е предмет на българското, европейското и международното законодателство и Потребителят се съгласява да не използва нашата интернет страница с цел нарушаване на тези законодателства
Въз основа на горепосоченото, Потребителят се съгласява и се задължава да не използва онлайн магазина за:
1. изпращане, публикуване, излъчване по електронна поща или предаване по друг начин на всякакво съдържание, което е незаконно по каквато и да е причина, накърнява репутацията и причинява щети на ДРУЖЕСТВОТО или на трета страна или нарушава поверителността или неприкосновеността на информацията на което и да е лице;
2. изпращане, публикуване, излъчване по електронна поща или предаване по друг начин на всякакво съдържание, което накърнява добрите нрави, социалните ценности на потребителите, непълнолетни лица и други;
3. изпращане, публикуване, излъчване по електронна поща или предаване по друг начин на всякакво съдържание, което потребителите нямат право да предават съгласно закона или приложимите договори (като вътрешна информация, частна и поверителна информация, придобита или разкрита като част от трудови правоотношения или обхваната от споразумения за поверителност);
4. изпращане, публикуване, излъчване по електронна поща или предаване по друг начин на всякакво съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или други права на собственост, принадлежащи на трета страна;
5. изпращане, публикуване, излъчване по електронна поща или предаване по друг начин на всякакви материали, които съдържат софтуерни вируси или всякакви други кодове, файлове или програми, предназначени да причиняват прекъсване, да повреждат, да унищожават или да влошават работата на софтуер или хардуер;
6. умишлено или неумишлено нарушаване на приложимото законодателство или разпоредби;
7. тормоз на трети лица по какъвто и да е начин;
8. събиране или съхраняване на лични данни за други потребители;
Също така, Потребителят се съгласява, че съдружниците, работниците, служителите, ръководството, акционерите и другите сътрудници на ДРУЖЕСТВОТО не носят отговорност за никакви щети, произтичащи от използването на интернет страницата от трети страни. Всяко използване в противоречие с горепосоченото води, в допълнение към всички наказания по гражданското право, до прекратяване на предоставяните услуги без предизвестие.

4. Политика на ценообразуване
Цените в онлайн магазина могат да се променят по всяко едно време без предизвестие. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност и не покрива разлики в цените на продуктите, които могат да бъдат закупени от централния офис на дружеството или от друг физически магазин с търговската марка “YUBICO” или “SMART MANAGEMENT”, който може да бъде открит от ДРУЖЕСТВОТО в България, и за които продукти Клиентът е установил впоследствие наличието на по-ниска цена в онлайн магазина на ДРУЖЕСТВОТО или обратно.
Действайки добросъвестно и за ваша собствена защита, в случай, че установите, че даден продукт се предлага на необичайно ниска или висока цена в сравнение с пазарната му стойност, преди да продължите с поръчката, моля да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на тел. 00359 2439 0704 или като изпратите писмо по електронна поща до имейл адрес: [email protected].

5. Права на интелектуална и индустриална собственост
Цялото съдържание на онлайн магазина, включително отличителни наименования, търговски марки, изображения, графики, снимки, рисунки, текстове и други, представляват интелектуална собственост на ДРУЖЕСТВОТО и са защитени съгласно съответните разпоредби на българското законодателство, законодателството на ЕС и международните конвенции, или е интелектуална собственост на трети страни, за която ДРУЖЕСТВОТО е получило лиценз от производителя Yubico.com и е упълномощено и лицензирано да ги използва за своите собствени изключителни нужди и за работата на онлайн магазина.
Също така, всеки софтуер, който е наличен или се предоставя за изтегляне от този сървър, е интелектуална собственост на ДРУЖЕСТВОТО:

(a) използването на такива документи от този сървър е ограничено единствено до информационни и нетърговски цели или до лични цели и те не могат да бъдат копирани или поставяни в друга компютърна мрежа или разпространявани чрез други средства за комуникация;
(б) документите не трябва да бъдат подправяни по какъвто и да е начин. Всяка друга употреба е строго забранена от закона и може да доведе до сериозни санкции съгласно гражданското и наказателното право. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата сила на закона;
Всяко копиране, предаване или създаване на производна работа въз основа на това съдържание или подвеждане на обществеността относно действителния доставчик на онлайн магазина е забранено. Възпроизвеждането, разпространението, предаването, препредаването на материала или всяко друго използване на съдържанието по какъвто и да е начин или средство за търговски или други цели е разрешено единствено с предварителното писмено съгласие на ДРУЖЕСТВОТО или на всеки друг носител на съответните авторски права.
По-специално, имената, изображенията, логотипите и отличителните характеристики, които представляват онлайн магазина с търговската марка “SMART MANAGEMENT” или “Yubico” или трети страни и техните продукти или услуги, са изключителни търговски марки на ДРУЖЕСТВОТО или на съответните трети страни, защитени от приложимото законодателство за търговските марки. Тяхното представяне на интернет страницата по никакъв начин не може да се тълкува като прехвърляне или предоставяне на лиценз или право за използването им.

6. Връзки към други интернет страници
ДРУЖЕСТВОТО не контролира наличността, съдържанието, политиката за защита на личните данни, качеството и пълнотата на услугите на други интернет страници, до които предоставя достъп чрез връзки, хипервръзки или рекламни банери. Следователно, за всеки проблем, който може да възникне по време на използването им, Потребителят трябва да се обърне директно към съответните интернет страници, които носят отговорност за предоставянето на техните услуги. Предоставянето на връзки към онлайн магазина се извършва за удобство на Потребителя, като ДРУЖЕСТВОТО в никакъв случай не одобрява, не приема и не носи отговорност за съдържанието на която и да е такава връзка.

7. Защита на личните данни
Защитата на личните данни на Клиента се урежда от Общия регламент относно защитата на данните 2016/679/ЕС и като цяло от приложимата национална и европейска законодателна и регулаторна рамка за защита на личните данни. За повече информация относно използването на личните данни на Клиентите, моля да прочетете Политиката за поверителност.
Настоящите Условия за ползване са публикувани през месец април 2024 г. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване без предизвестие. Във всеки един случай са приложими Условията за ползване, публикувани на интернет страницата.